Algemene voorwaarden

Door gebruik maken van de "NETSUCCES" hosting-diensten, gaat u akkoord met onze regels en reglementen. U wordt geacht het Internet met respect, en verantwoordelijkheidszin te gebruiken, ten opzichte van de rechten van de andere internetgebruikers. We verwachten van U dat U een basiskennis hebt van hoe het Internet werkt, de normale gebruiken op Internet kent en welke gebruiken u beter vermijdt. Gezond verstand is de beste manier om te bepalen wat aanvaard wordt als toegelaten gebruik. De volgende daden zijn alvast onaanvaardbaar: alles wat onwettig is, inclusief maar niet beperkt tot niet-toegelaten verspreiding of kopiëren van software of muziek waar copyright op rust, het verbreken van internationale export-wetten, lastig vallen van mensen, fraude, obsceen materiaal uitwisselen, drugsverkoop en andere illegale activiteiten.

Bij het overtreden van deze algemene voorwaarden, behoudt "NETSUCCES" het recht om onmiddellijk het gebruikersaccount te stoppen of te annuleren, zonder enige kans op terugbetaling of vergoeding voor kosten!

Interpretatie
De regels opgesteld in dit reglement, zijn bedoeld als richtlijnen en worden niet bedoeld om te uitgebreid te zijn. In het algemeen zal alle gedrag dat wetten of reglementen overtreedt, of de algemeen aanvaarde normen van de internetgemeenschap, of het al dan niet expliciet vermeld is in dit reglement, niet toegelaten zijn. "NETSUCCES" behoudt het recht om te allen tijde activiteiten te verbieden die haar commerciële reputatie en goede wil kunnen beschadigen.

Illegaal gebruik
"NETSUCCES" -servers en diensten mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Doorsturen, verdelen of opslagen van materiaal dat in overtreding is met een toepasselijke wetgeving of reglementering, is verboden. Dit houdt onder meer in: email spamming, materiaal beschermd door copyrights, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur en materiaal dat (volgens onze mening) obsceen, denigrerend is, een illegaal dreigement bevat of bepaalde export-wetten overtreedt. Opmerking: pornografie en sex-georiënteerde goederen zijn mits toestemming van "NETSUCCES" toegelaten. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat minderjarigen eventuele foto's te zien krijgen.

Bovendien zal elke firma die instaat voor het promoten van bulk e-maildiensten niet toegelaten worden. Nog enkele voorbeelden van illegale inhoud of links: gepirateerde software, hacker-programma's of archieven, warez-sites, mp3's. "NETSUCCES" zal als enige oordelen over wat al dan niet een overtreding lijkt te zijn op deze regels.

De klant draagt steeds de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn eigen website.

Systeem- en netwerkveiligheid
Inbreuken op de veiligheid van ons systeem of ons netwerk zijn verboden en kunnen leiden tot burger- en strafrechtelijke zaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: niet toegestane toegang, het proben of scannen van de veiligheid van een systeem of de manieren om je erop aan te melden, toegang tot gegevens, of extra trafiek. Het tussenkomen in de dienstverlening van eender welke gebruiker, host of netwerk door middel van (maar niet beperkt tot) mailbommen, flooden, met opzet gedane pogingen om een systeem te overladen en broadcast-aanvallen. Het vervalsen van een TCP/IP-pakket-header of eender welk deel van de header-informatie in een e-mail of in een nieuwsgroep-posting is niet toegestaan.

Misbruik van de systeembronnen
Alle pogingen om een systeem te ondermijnen of beschadigen zijn strikt verboden. Het is een overtreding voor wie dan ook, om postings of programma's te gebruiken die overdreven veel CPU-tijd gebruiken of opslagruimte, die het gebruik van maildiensten, mailforwarding diensten, POP accounts, of auto-responders mogelijk maken voor andere dan zijn eigen accounts of om scripts door te verkopen die op ons systeem staan. Het testen van scripts die oneindige lussen kunnen opleveren is dan ook verboden en kunnen offline worden gedaan.

Gevolgen van inbreuken
Wanneer "NETSUCCES" zich bewust wordt van een inbreuk op deze algemene voorwaarden, zal men een onderzoek starten. Gedurende dit onderzoek is het "NETSUCCES" toegestaan om de toegang tot de dienstverlening voor de betrokken klant te beperken, om te vermijden dat de klant verder doet met de niet toegelaten activiteit. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan "NETSUCCES" op zich alleen beslissen om een account te beperken, te blokkeren of te verwijderen. Ook kan er besloten worden om er een burger-/strafrechterlijke rechtszaak van te maken. Als de inbreuk een crimineel feit is, zal "NETSUCCES" de bevoegde autoriteiten inschakelen en volledige medewerking bieden. "NETSUCCES" geeft geen credits voor uitvallen door het uitschakelen van een account van een klant.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zal 1 van de partijen aansprakelijk zijn voor indirecte, toevallige of gevolgschade ten gevolge van de hosting-diensten die door ons aangeboden worden. Dit omvat onder andere: data-verlies, vertragingen, niet-leveringen, verkeerde leveringen of onderbrekingen van de dienstverlenging. Op geen enkel ogenblik kan "NETSUCCES" aangeklaagd worden of aansprakelijk worden gesteld voor beschuldigingen, claims, uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten), verantwoordelijkheid of klachten, gemaakt, bedreigd of in relatie gebracht met of voortrijzende uit een overtreding.

Weigering van dienst
"NETSUCCES" behoudt zich het recht voor om dienstverlenging te weigeren of te annuleren. Als aan bepaalde regels of voorwaarden niet wordt voldaan, kan het leiden tot onmiddellijke deactivatie van de account, zonder mogelijkheid op enige terugbetaling. Het niet-verstrekken van de nodige informatie door de klant kan ook leiden tot het weigeren van dienstverlening.

Wijzigingen
"NETSUCCES" behoud zich het recht voor om regels te verwijderen of toe te voegen aan deze reglementen, op elk ogenblik, zonder verwittiging.

Verlengingen van het contract
Alle hostingpakketten en domeinnamen zijn voor een periode van 12 maanden en worden stilzwijgend‚ automatisch verlengd. U ontvangt dan ook steeds automatisch een factuur voor de verlenging van deze diensten.

Opzegging diensten
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van "NETSUCCES" kan u tot 2 maanden voor het verlopen van de desbetreffende dienst deze opzeggen door een aangetekend schrijven naar ons adres te richten of een email te versturen waarna u een bevestigingsmail krijgt. Voor domeinnamen dient u sinds 2023 een opzgtermijn van 3 maanden in acht te nemen.

Prijswijzigingen
"NETSUCCES" behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode.

Rapporteren van overtredingen
Elke partij die graag inbreuken op "NETSUCCES" algemene voorwaarden zou willen rapporteren, kan ons contacteren via e-mail op info@netsucces.be

Contact

Interesse in onze diensten? Contacteer ons vrijblijvend!

Loading...

Contacteer ons

Gelieve je naam in te vullen.
Gelieve een geeldig emailadres in te vullen.
Gelieve je vraag te stellen.

NetSucces

Peerdsstraat 5, B-2450 Meerhout, België

Tel.: +32 (0)485 69 97 92 (18-23 uur)

SMS: +32 (0)485 69 97 92 (24/7/365)

info@netsucces.be

BTW/Ondernemingsnummer: BE 0867.652.627